LANE BENNION
The Price of Soda
Oil on Canvas
36″ x 33″